Follow @KissanimesCC

Result: "xiong-chumo-zhi-chunri-dui-dui-peng-dub"